Administrarea financiar - contabilă

✓ organizarea contabilităţii în partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice (gestiunea fondurilor băneşti)  utilizând programul BlocManagerNET; 

✓ întocmirea listelor lunare de plată;

✓ încasarea cotelor de intretinere: casierie, virament bancar, e-bloc, Pago, SelfPay, Qiwi, PayPoint, un-doi, Orange Money

✓ efectuarea plăţilor către furnizorii de utilități și prestatorii de servicii a facturilor aferente asociației în termenul scadent

✓ menținerea relațiilor cu furnizorii de utilități și prestatorii de servicii

✓ întocmirea şi păstrarea evidenţelor contabile ale asociaţiei de proprietari, informatic, conform Anexei 2 a Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3103/2017 referitoare la Reglementãrile contabile privind organizarea şi conducerea contabilitãţii în partidã simplã de cãtre persoanele juridice fãrã scop patrimonial; 

✓ întocmirea şi depunerea semestrial a Situaţiei elementelor de activ şi pasiv ale asociaţiei la Primăria de sector, conform  Legii nr. 196/2018;

✓ întocmirea și gestionarea contractelor privind raporturile de munca în baza hotărârii asociatiei de proprietari;

✓ întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale necesare la Administraţia financiară de care aparţine beneficiarul 

✓ plata impozitului şi contribuţiilor datorate de asociaţia de proprietari pentru remuneraţiile personalului angajat; 

✓ asigurarea semnăturii digitale pentru raportarea on-line a declarațiilor fiscale;

✓ accesul proprietarilor, în baza adreselor de e-mail, la o platformă online – e-bloc.ro

✓ calcularea şi încasarea penalizărilor conform Legii 196/2018;